• Our Geometry Teachers

    • Jessica Aguirre - Geometry
    • Steven Beattie - Geometry
    • Beatriz Dominguez - Geometry
    • Rosemary Olivas - Geometry/PreAP Geometry
    • Glen Torguson - PreAP Geometry